Политика за защита на лични данни

Този раздел описва политиките за защита на личните данни, както и начините и случаите в които се употребяват

“ЛАВА БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Адрес: София,  бул.”Никола Мушанов” 151

МОЛ: Николай Цветанов Найденов

ЕИК: 203457928

Тел. 02 412 0 412

e-mail: shop@lavabg.eu

Длъжностното лице по защита на  личните данни

Павел Стойчев Боянов

Адрес: София,  бул.”Никола Мушанов” 151 (бивш мотокарен завод 6-ти Септември)

Тел. 0899 603 602

e-mail: pavel@lavabg.eu

Целите на обработването, за което личните данни са предназначени, както и правното основание за обработването:

  1.   Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.
  2. Обработването е необходимо за спазването на законово задължение във връзка с издаване на първични счетоводни документ, издаването на които е регламентирано в чл. 113 от Закон за данък върху добавената стойност. Задължителните реквизити за издаване на тези документи са регламентирани в чл. 6 от Закон за счетоводството и чл. 114 от Закон за данък върху добавената стойност.

Получатели на лични данни

Личните данни на субекти на данните се разкриват пред куриерски компании, регистрирани в Република България, единствено и само с цел – осъществяване на доставка във връзка със сключени договори за продажба на стоки и прилежаща документация към тях.

Публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.

Личните данни могат да бъдат разкрити пред субекти на данни, за които се отнасят тези данни.

Срока, за който ще се съхраняват личните данни

Личните данни ще бъдат съхранявани при спазване на принципите, заложени в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година.

Правното основание за съхраняване на лични данни, е регламентирано в чл. 12, ал. 1 от Закон за счетоводството, а именно – счетоводната информация се съхранява на хартиен и/или на технически носител в предприятието в следните срокове:

–          счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

–          всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

Право на достъп, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, право на възражение срещу обработването и правото на преносимост на данните

Субектът на данни има право да изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.

Всяко едно oт гореизложените права, може да се упражни чрез подаване на искане в свободен текст на електронната поща на администратора: shop@lavabg.eu.

Администраторът може да използва всички разумни мерки за проверка на самоличността на субекта на данни, който иска достъп.

Администраторът няма задължението да изтрие личните данни, когато спазва правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка на ЕС, както и установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Правото на жалба до надзорен орган

Субектите на данни имат право да подадат жалба до надзорен орган и да търсят защита по съдебен ред.

Комисията за защита на личните данни в Република България е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни.

Предоставяне на лични данни

Предоставянето на лични данни е задължително до колкото те са необходими за съставяне на първични счетоводни документи или въз основа на договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор.

Субектът на данните е длъжен да предостави личните си данни до колкото желае да закупи стоки, да получи услуги или да направи плащане във връзка с предлаганите от Администратора стоки и услуги.

При евентуален отказ от представяне на лични данни, Администраторът има право да откаже сключването на договор за продажба, приемане на плащане и доставка по този договор, предвид невъзможността за изпълнение за законови изисквания, регламентирани в законодателството на Република България, а също така и да осъществи доставка на стоките, обект на този договор.